Cartlann ar Líne de Théacsanna Nua-Ghaeilge

Cartlann as Liné de Theacsanna Nua-Ghaeilge
Conradh na Gaeilge 1882 - 1926
Téacsanna Cráifeacha Gaeilge 1600 - 1882
Téacsanna Filíochta Gaeilge 1600-1882
Le cuidiú linn inár saothar ar Fhoclóir Stairiúil na Nua-Ghaeilge, tá stóras de théacsanna Nua-Ghaeilge, ó c.1600 go dtí an t-am i láthair ullmhaithe againn. Is mian linn na téacsanna seo a chur ar fáil do dhaoine, le léamh, nó le staidéar de chineál eile a dhéanamh orthu, chomh fada is a cheadaíonn cúrsaí cóipchirt dúinn sin a dhéanamh. Tá na téacsanna ar líne cosúil leis na téacsanna a foilsíodh – botúin agus bearnaí san áireamh. Tá na téacsanna inchuardaithe ar bhealach bunúsach faoi láthair. Cuirfear feabhas ar an uirlis seo de réir a chéile.

Chun féachaint ar an gcartlann, brúigh ANSEO.

Is ionann téacs a íoslódáil ón suíomh seo agus a admháil nach mbeidh FNG freagrach as úsáid an téacs ina dhiaidh sin.

Tá ár ndícheall á dhéanamh againn in FNG gan cearta daoine a shárú agus an chartlann seo á cur le chéile againn, agus táimid buíoch de na foilsitheoirí a thug cead dúinn a gcuid téacsanna a chur ann. Má mheasann tú go bhfuil téacs ar bith sa chartlann seo faoi chóipcheart, bheimis buíoch díot ach sin a chur in iúl dúinn ag fng@ria.ie.

Má aimsíonn tú locht i dtéacs ar bith dár gcuid, ba mhór an cuidiú linn é dá gcuirfeá sin in iúl dúinn ag fng@ria.ie.

Má bhíonn deacracht agat ag íoslódáil téacs ón suíomh seo, inis dúinn, le do thoil, ag fng@ria.ie.

Ba mhaith le FNG buíochas a ghabháil leis an Údarás Um Ard-Oideachas, leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus le hÚdarás na Gaeltachta as an gcuidiú agus an tacaíocht leanúnach a thugann siad. Táimid buíoch de Choistí an tionscnaimh chomh maith, den Choiste Eagarthóireachta agus den Choiste Bainistíochta. Táimid go mór faoi chomaoin den DHO (Digital Humanities Observatory).

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le foilsitheoirí na dtéacsanna seo chomh maith, go háirithe le hInstitiúid Ardléinn Bhaile Átha Cliath, Éigse, An Sagart, Cumann na Sagart, agus Cló Ollscoil Chorcaí.

Online Archive of Irish Language Texts

As part of our work on the Historical Dictionary of Modern Irish, we have compiled an archive of modern Irish texts from the period 1600-2000. We would like to make these texts available to people to read, or to study in other ways, as far as copyright permission allows. The on line texts are as they were published, errors included. The texts are currently searchable, and improvements will be made to this facility as the texts are developed further.

To view the archive, click HERE.

FNG is not responsible for the use made of any of these texts after downloading them from this site.

We do not wish to infringe on anyone’s rights in the compilation of this archive, and wish to thank every publisher who has allowed us to include their texts. If you are of the opinion that any text in this archive is under copyright, we would be very grateful if you would let us know, at fng@ria.ie.

If you come across a mistake or misprint in any one of our texts, it would be of great assistance to us if you could bring it to our attention, at fng@ria.ie.

If you experience any difficulty downloading a text from this site, please let us know, at fng@ria.ie.

FNG would like to thank the Higher Education Authority, the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht and Údarás na Gaeltachta for their continued assistance and support. We would also like to thank the project committees, the Editorial Committee and the Management Committee. We are also greatly indebted to the DHO (Digital Humanities Observatory).

FNG would also like to thank the publishers of these texts, in particular the Dublin Institute for Advanced Studies, Éigse, An Sagart, Cumann na Sagart and Cork University Press.

Tá fáil ar Cartlann ARÉ na dTéacs Nua-Ghaeilge le Foclóir Stairiúil na Nua-Ghaeilge, Acadamh Ríoga na hÉireann faoi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License The RIA Modern Irish Text Archive by The Historical Dictionary of Modern Irish, Royal Irish Academy is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.